UCRANIA

Ivan Franko State University, Lviv
Kharkov State University
National Taras Shevchenko University of Kyiv
Odessa State Marine University
UKMA - University of Kiev-Mohyla Academy, Kiev
Wisconsin International University Ukraine, Kiev